Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Preambulum

Hoffmann Mónika egyéni vállalkozó (továbbiakban „ev.”), mint a www.monikahoffmann.hu weboldal üzemeltetője és kezelője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hírlevélre feliratkozók személyes adatainak kezelése és ezzel kapcsolatos jogainak védelme érdekében megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, Európai Uniós rendeletek, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak.

Hoffmann Mónika ev. ezúton tájékoztatja a hírlevelére feliratkozókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogai érvényesítésének módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő adatai:

Név: Hoffmann Mónika

Cím: 1118 Budapest, Torbágy utca 1.

Telefon: +36706136917

E-mail cím: teiranyitodazeleted@gmail.com

2.Általános fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. (Például: Ügyfél neve, címe, születési adatai, igazolványainak száma, végzettségére és képességeire vonatkozó információk, taj-száma és adóazonosító jele, privát telefonszáma és e-mail címe, arcképmása, hangja, vagy épp kézjegye.);

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel,az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3.Az adatkezelés célja

Hoffmann Mónika ev. a hírlevélre regisztráltak által megadott személyes adatokat a hírlevél küldése és fogadása célból összegyűjtheti, kezelheti és feldolgozhatja, tárolhatja. Az adatok hírlevél küldése céljából történő felhasználását a felhasználó hírlevélről való kiiratkozással vagy regisztrációjának törlésével tilthatja meg.

4.Az adatkezelés jogalapja

A hírlevél szolgáltatást a hírlevélre regisztráltak önként veszik igénybe, mely során az általuk megadott személyes adatok kizárólag önkéntes hozzájárulásukkal kezelhetőek.

5.Adatbiztonság, adatkezelés időtartama

Hírlevélre regisztráltak személyes adataihoz kizárólag az adatkezelő, tehát Hoffmann Mónika ev. férhet hozzá, azokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen harmadik személyek ne férhessenek hozzá. Az adatok továbbítására csak az érintett hozzájárulása, vagy a törvény rendelkezése alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg az adott hírlevélre regisztrált meg nem tiltja az adat adatkezelési célszerinti felhasználását, illetve nem kéri az adatok kezelésének megszüntetését, illetve törlését.

6.Kezelt adatok köre

Hoffmann Mónika ev. hírlevél szolgáltatása keretében a következő adatokat kezeli: név, e-mail cím, telefonszám.

7.Hírlevél szolgáltatás

Hoffmann Mónika ev. ügyfelei vonatkozásában lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra, erre tekintettel Hoffmann Mónika ev. tájékoztató e-maileket, cikkeket, értesítőket küld.

8.Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A hírlevélre regisztrált Hoffmann Mónika ev.-től bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésére vonatkozóan. A felhasználó kérelmére az adatkezelő ad tájékoztatást a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül kérhető. A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását. A felhasználót adatainak kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

9.Egyéb rendelkezések

Hírleveleimre regisztráltak bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésükkel, illetve észrevételükkel Hoffmann Mónikához fordulhatnak az teiranyitodazeleted@gmail.com e-mail elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, ha azt a honlap szakszerű működtetése szükségessé teszi.

Budapest, 2018. 05. 16.

Hoffmann Mónika